Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Keskkonnamõju strateegiliste hindamiste teated

Kuusalu Vallavalitsuse 31. jaanuari 2008 korraldusega nr 65 algatati detailplaneering Andineeme külas asuvale Lõuna-Samuli kinnistule (katastritunnus 35201:002:0513) ning otsustati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine. Kõigi vajalike piirangute (teemaa, kõnnitee-jalgtee) ning insener-tehnilistele võrkudele ja teedele servituutide määramine planeeritaval alal. Planeeritav ala suurus on 5,42 ha. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu elluviimine ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara; planeeritaval alal ei ole teadaolevalt kaitsealuseid objekte.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik Kuusalu vald, 74604) ning Kuusalu valla kodulehe dokumentide registris www.kuusalu.ee , keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa, telef 606 6391, vallaarhitekt Kadi Raudla telef 606 6379

Kuusalu Vallavalitsuse 31. jaanuari 2008 korraldusega nr 66 algatati detailplaneering Salmistu külas asuvale Männi-Tülli kinnistule (katastritunnus 35201:002:1712) ning otsustati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine. Kõigi vajalike piirangute (teemaa, kõnnitee-jalgtee) ning insener-tehnilistele võrkudele ja teedele servituutide määramine planeeritaval alal. Planeeritav ala suurus on 1827 m2. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu elluviimine ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara; planeeritaval alal ei ole teadaolevalt kaitsealuseid objekte.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik Kuusalu vald, 74604) ning Kuusalu valla kodulehe dokumentide registris www.kuusalu.ee , keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa, telef 606 6391, vallaarhitekt Kadi Raudla telef 606 6379

Autor: Janne Kallakmaa
keskkonnapeaspetsialist
Kuupäev: 07.02.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee