Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019 eelnõu avalikustamine ja avaliku arutelu korraldamine

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 4 lõikele 11, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 2 ning järgides Haldusmenetluse seaduse 3 peatüki põhimõtteid on valminud Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019 eelnõu

Kuusalu vallavalitsus teatab, et Ekoeksperdi OÜ poolt koostatud „Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019” eelnõu avalikustamine toimub 19. märtsist - 02.aprillini 2008: Kuusalu Vallavalitsusese kantseleis ja valla veebilehel http://www.kuusalu.ee/keskkond%20ja%20infastruktuur/veevark_kanalisatsioon/yhisveevark

Avaliku väljapaneku kestel tekkinud ettepanekud ja vastuväited saata kirjalikult hiljemalt 02. aprilliks 2008.a vallavalitsuse aadressile Kiiu mõis, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604 Harjumaa ning janne.kallakmaa@kuusalu.ee

Esitatud ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks korraldatav avalik arutelu toimub 02. aprillil 2008.a kell 18.00 Kuusalu vallamajas aadressil Kiiu mõis, Kiiu alevik.

Teade avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu aja ning koha kohta avaldatakse “Sõnumitoojas”, valla veebilehel ning tiheasustusalade teadetetahvlitel.

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 23.03.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee