Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Keskkonnamõjude hindamise ja detailplaneerigute teated

Kuusalu vallavalitsus on 13.03.2008 korraldusega nr 198 vastu võtnud Kolga-Aabla küla Jaanimäe 6 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse seadmine, maakasutuse osaline sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 2. – 16. aprillini Kuusalu vallavalitsusese ruumides Kiiu mõisas. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsus on 13.03.2008 korraldusega nr 199 vastu võtnud Valkla küla Tuuleveski kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on uute hoonestus- ja planeerimistingimuste ning ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 2. – 16. aprillini Kuusalu vallavalitsusese ruumides Kiiu mõisas. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 13.03.2008 korraldusega nr 196 on algatatud detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Kuusalu vallas Valkla külas Valkla ranna, Restoran Valkla Ranna, Männisalu, Metsatare ja Metsakuru maaüksustel. Detailplaneeringu eesmärgiks on ca 21 ha suurusele maa-alale uute hoonestus- ja planeerimistingimuste ja ehitusõiguste määramine, maakasutuse sihtotstarvete muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine, avalikule rannale juurdepääsude ning parkimise lahendamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise eesmärgiks on kavandatava tegevusega kaasnev mõju pinnaveele, ökosüsteemidele, maastikuilmele ja rannale. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Püramiid Grupp OÜ. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik Kuusalu vald, 74604) ning Kuusalu valla kodulehe dokumentide registris www.kuusalu.ee , keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa, tel 606 6391 või vallaarhitekt Kadi Raudla tel 606 6379

Kuusalu vallavalitsuse 13.03.2008 korraldusega nr 197 on algatatud detailplaneering Pedaspea külas Väike-Villemi, Nisumäe, Nisumäe I, Nisumäe II ja Nisumäe III kinnistutel. Detailplaneeringu alal asub Lahemaa Rahvuspargi territooriumil, Lahemaa piiranguvööndis ning planeeringu eesmärgiks on kinnistute piiride muutmine ja kinnistutele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeritava ala suurus on ca 8 ha. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Aivo Sauna. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna ehitusprojekti koostamise käigus tekkivate keskkonnakaitseliste probleemide lahendamine toimub koostatava eksperthinnangu alusel ning tuleb arvesse võtta Tallinna Botaanikaaia dendroloog ja botaaniku hr Olev Abneri arvamust. Arvestades eeltoodut, leiame, et detailplaneeringu elluviimine ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik Kuusalu vald, 74604) ning Kuusalu valla kodulehe dokumentide registris www.kuusalu.ee, keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa tel 606 6391 või vallaarhitekt Kadi Raudla tel 606 6379.

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 24.03.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee