Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavolikogu 04. detsember 2013 otsus nr 67
Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine
Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 „Valla üldplaneeringu kehtestamine“ lisaga 7 „Kuusalu valla kohalike teede ja tänavate nimekiri“ ja 16.12.2004 määrusega nr 24 „Kuusalu valla üldplaneeringu muutmine“ on määratud Kuusalu valla kohalike teede nimekiri ning Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määrusega nr 6 „Loksa valla kohaliku teeregistri kinnitamine“ ja 25.11.2004 määrusega nr 13 „Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määruse nr 6 „Loksa valla kohaliku teeregistri kinnitamine“ täiendamine“ on määratud Loksa valla kohalike teede nimekiri.
Vabariigi Valitsuse 30.06.2005 määrusega nr 152 „Kuusalu valla ja Loksa valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse määruste muutmine“ määrati, et Kuusalu valla ja Loksa valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Kuusalu vald.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, teeseaduse § 51 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, Kuusalu Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Määrata Kuusalu valla kohalike teede nimekiri vastavalt lisale.
2. Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 „Valla üldplaneeringu kehtestamine“ lisa 7 „Kuusalu valla kohalike teede ja tänavate nimekiri“
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Enn Kirsman
Volikogu esimees

26. augusti 2015 Kuusalu Vallavolikogu istungil katkesti Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 eelnõu lugemine

Eelnõu asub siin: Volikogu_eeln6u_Kuusalu_valla_teede_arengukava_2015-2024.pdf

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee