Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Teade AS-lt Eesti Keskkonnateenused: Prügivedu vihmaste ilmade korral

AS Eesti Keskkonnateenused teatab, et talude juurde viivatele pinnasteedele või metsavahelistele teedele prügiauto vihmaste ilmade korral ei sõida, kuna prügiautod on viimastel nädalatel vihmaste ilmade tõttu korduvalt teedelt ära vajunud või kinni jäänud. AS Eesti Keskkonnateenused palub, et vihmaste ilmade korral tooksid kliendid oma konteinerid veopäevaks suure tee äärde. Kellel ei ole võimalik konteinerit suure tee äärde tuua, kuid näevad, et maa on pehme ja suure autoga ei ole mõtet sinna peale sõita, siis tuleks helistada numbril 1919 enne veopäeva ja tühistada vedu.

Alates 1. septembrist 2014 alustas korraldatud jäätmeveoga AS Eesti Keskkonnateenused.

Kuusalu vallas korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmise leping.
Kuusalu Vallavalitsuse 07.08.2014 määrus nr 6 „Korraldatud jäätmeveo teenustasu määramine

AS Eesti Keskkonnateenused
Klienditeenindus: E-R 9:00-17:00
http://www.keskkonnateenused.ee/
tallinn@keskkonnateenused.ee
telefon: 1919

Korraldatud jäätmeveoga liidetud on kõik jäätmevaldajad, olgu selleks korteriühistu, eramaja, suvila või ettevõte. Korraldatud jäätmeveo põhieesmärgid on:
* ennetada valla prahistamist,
* optimeerida prügivedu,
* suurendada liigiti kogutavate jäätmete koguseid,
* parandada prügiveoteenuse kvaliteeti ja alandada prügiveohinda.

Kuusalu valla korraldatud jäätmeveo piirkonda kuulub Kuusalu valla haldusterritoorium, va Suru, Pala, Kolgu ja Tõreska külade territooriumid.

Kuusalu vald on sõlminud kolmeks aastaks korraldatud jäätmeveo lepingu hanke võitnid ettevõttega - AS Eesti Keskkonnateenused. Valla ja vedaja vahelise lepingu jõustumisel kaotavad kehtivuse kõik senised lepingud OÜ-ga Radix Hoolduse selles piirkonnas.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:
* segaolmejäätmed,
* vanapaber ja kartong,
* biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed,
* suurjäätmed.

Kuigi veoga liitumine ja teenuse eest tasumine on kohustuslik jäätmekäitluslepingust olenemata, on siiski soovitav leping sõlmida.

Jäätmekäitlusleping võimaldab täpsustada selliseid jäätmeveo üksikasju nagu prügiveo sagedus ja aeg, mahutite suurused, lisateenuste tellimine ning teenuse eest maksmise tingimused.

Kui jäätmekäitluslepingut ei sõlmita, toimub prügivedu vastavalt Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjas ning jäätmeseaduses ette nähtud sagedusele.

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 4 võib kohaliku omavalitsuse üksus veendunud olles, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata erandkorras jäätmevaldaja vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Lõike 42 kohaselt peab kohalik omavalitsus kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kui Te ei ela või ei kasuta kinnistut ja seetõttu ei teki ka jäätmeid, saate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist taotleda üksnes Kuusalu Vallavalitsuselt, esitades vastavasisulise taotluse (E-vorm - Korraldatud jäätmeveost loobumine sama DOC ). Vallavalitsus kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse Teid vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunuks lugemise põhjuseks saab olla asjaolu, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Vallavalitsus võib aiandusühistute maaalal asuva jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks talveperioodiks (1. oktoobrist 30. aprillini), kuid aastaringseid vabastusi kergekäeliselt ei anta. Väited, et „jäätmeid ei teki" või „viin linna kortermaja prügikonteinerisse" ei ole mitteliitumise põhjenduseks. Kui Teid on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud, peate esitama järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Vastasel juhul loetakse Teid korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist. Kinnituse võib saata Kuusalu Vallavalitsusse postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

LIIGITI KOGUMINE

Selleks et jäätmeid saaks võimalikult suures ulatuses taaskasutada, tuleb neid koguda liigiti. Liigiti kogumine võimaldab ka säästa prügiveole kulutatavat raha. Liigiti tuleb koguda vanapaberit, biolagunevaid köögijäätmeid, pakendeid, ohtlikke ja elektri- ning elektroonikatoodete jäätmeid.

Mida vähem segaolmejäätmeid, seda väiksem prügiveoarve! Arvutused näitavad, et liigiti kogudes on võimalik kokku hoida üle poole jäätmetele kulutatavat raha. Sorteerimata segaolmejäätmed viiakse prügilasse ning prügilahinnad on kallid.

Vanapaberi konteineri tühjendushind on segaolmejäätmete omast ligikaudu poole odavam, kuna tegemist on nn plussväärtusega jäätmetega. Vanapaberit ja pappi on segaolmejäätmetes ligikaudu 10%. Vanapaberi konteinerisse tuleb panna ajalehed, ajakirjad, kataloogid, vanad raamatud, töövihikud, kaustikud, jõupaber ja muusarnane puhas paber või papp. Vanapaberikonteinerisse ei tohi panna kleepsusid, kiletatud paberit, kopeerpaberit, fooliumi, piimapakke ning märga või määrdunud paberit.

Biolagunevate köögijäätmete konteineri tühjendushind on mõnevõrra odavam kui segaolmejäätmetel. Biolagunevaid köögijäätmeid on segaolmejäätmetes ligikaudu 1/3 kogumahust. Puu- ja köögiviljade koored, liha- ja kalajäätmed, riknenud või vanad toiduained ja muud tahked toidujäätmed tuleb pakkida ajalehte või paber- või biolagunevasse kotti ning viia vastavasse konteinerisse. Kogumiseks ei kõlba vedelikud, nagu toiduõli, kastmed, piim, hapupiim, jogurt jt, samuti suured kondid. Kui köögijäätmete konteinerisse on pandud plast-pudeleid, kilekotte, konservikarpe ja muid mittelagunevaid jäätmeid, tühjenda-takse konteiner segaolmejäätmete hinnaga. Sama kehtib ka vanapaberi-konteineri puhul.

Biolagunevaid aiajäätmeid, nagu puulehed, oksarisu ja taimejäänused on võimalik komposteerida oma kinnistul Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjas määratud tingimustel.

Pakendeid võetakse vastu tasuta. Pakendeid on olmejäätmetes kuni 60%. Nende tagasivõtmist korraldavad kauplused ise või nende ülesandel MTÜ-d Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja Eesti Pakendiringlus. Nende kogumiseks ei ole vaja konteinerit tellida. Pakendikonteinerid on paigutatud kas suuremate kaupluste juurde
või mujale avalikesse kohtadesse. Eraldi kogutakse paber-pakendeid ja segapakendeid. Kaupa ostes olete selle kauba pakendi hilisema käitlemise eest juba maksnud! Pannes pakendi oma segaolemjäätmete konteinerisse, maksate selle käitlemise eest uuesti.

* Paberpakendi konteinerisse tuleb panna pappkastid ja karbid, paberkotid,pakkepaber, kirjaümbrikud ja muu paber- ning papp-pakend. Pappkastid tuleb servade kohalt lahti lõigata, muidu võtavad need konteineris ülemäära palju ruumi või neid ei ole võimalik üldse konteinerisse paigutada.
* Segapakendi konteinerisse tuleb panna kõik ülejäänud pakendid, nagu kilekotid, jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, plastnõud ja -karbid, pudelid, klaaspurgid, toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid, konservi-karbid, piima, jogurti ja mahla kartongpakendid, munaalused, ühekorra joogitopsid ja taldrikud jt.
* Pandipakendi ehk tagatisrahaga koormatud joogitaara saab tagastada kliendisõbralikes kauplustes ning taarapunktides. Pudel või purk peab olema terve ja pandimärk sellel loetav.

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Loodusesse sattudes saastavad need keskkonda ja satuvad toiduahelatesse, jõudes nii paratamatult saastajani tagasi. Ohtlikud jäätmed on päevavalguslambid, vanaõlid, patareid ja akud, vanad värvid ja lahustid, ravimid. Neid saab kogumispunktides tasuta ära anda.

Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed on vana kodutehnika (külmkapid, telerid, arvutid, köögikombainid, kohvimasinad jne), elektritööriistad, elektri-mänguasjad ning kõik muu, mis töötab elektriga. Kuna Kuusalu vallas puuduvad EES jäätmete kogumisepunktid on kodu-majapidamises kasutamiseks mõeldud elektri- ja elektroonikaseadmeid müüv kauplus jäätmevaldajalt kohustatud tasuta tagasi võtma rohkem kui arvulise vastavuse alusel turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu

Taaskasutamine
Eesti Evangeelse Laurentsiuse Kuusalu koguduse pastoraadis võetakse vastu vana mööblit, kodutehnikat, riideid, raamatuid, köögi- ja muid tarbeesemeid, mänguasju ja muud sellist, mis praeguse omaniku jaoks võivad olla küll moraalselt vananenud, kuid kellelegi teisele vajalikud ja kasutuskõlblikud.

Teavet saab telefonilt 6 066 370 ja keskkonnaspetsialistilt tel. 6066 391.

Lisainfo:

Vaata lisaks:

Korraldatud jäätmeveo rakendamine (Powerpoint PPT, 2,22 MB)

Jäätmete liigiti kogumine - milliseid jäätmeid kuhu panna (Adobe PDF, 6 KB)

Kohalike omavalitsuste piiriülene KJV korraldamine - Eelised, puudused, takistused (Powerpoint PPT, 1,51 MB)

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee