Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

LOODUSRESSURSID

Maavarade poolest võib Kuusalu valda lugeda suhteliselt rikkaks. Vallas leidub järgmisi maavarasid:

Valla maavaras

Nimetus
Leiukoht
Pindala
Kogus x103t

Turvas
14 leiukohta
8654 ha
37 682

Lubjakivi
Valkla

17 478

Põlevkivi (kukersiit)
Põhja-Kõrvemaa loodukaitse-alal
130 km2
200

Ehitusliiv
Huntaugu, Kuusalu, Kalajärve jt
220 ha
26 000

Diktüoneema-kilt
Loode-Eesti rajoon
2737 km2
25 000

Fosforiit
Tsitre maardla
91,4 km2
37 578

Kruus (oosid)
Põhja-Kõrvemaal
96 km2
140

Järvemuda
Kahala, Rummu
389,9 ha
12 556

Sinisavi
Salmistu
täpsed andmed puuduvad

Ülevaade maavarade perspektiivsetest varudest on toodud lisas 10. Täpsemad andmed on olemas Kuusalu valla koostatavas arengukavas Üldplaneeringu kaardil on kajastamist leidnud valla jaoks olulisemad maavarad ja nende varud.

Valla eesmärk on tagada olemasolevate maavarade säästlik kasutamine, milleks koostatakse taastumatute loodusressursside kasutamise kava.

Otstarbekas on peale teede arengukava (koos naabervaldadega) koostada maa­varade kasutamise kontseptsioon. Kontseptsiooni raames tuleb ära näidata ka ammendunud/ammenduvate karjääride edasine kasutamine.

Vallapoolne kruusa-liiva vajadus lähtub teede korrashoiu, ehitamise ja ehitus­kruntide ettevalmistamise vajadusest.

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee