Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOON

kaitsevagi.jpg

Kaitseväe keskpolügooni planeerimisprotsessi algus ulatub aastasse 1996-1997, mil teostati Kaitsejõudude keskpolügooni ja abipolügoonide asukohavalikute ekspertiis. Sobiva asukohavaliku töösse olid kaasatud muuhulgas Tartu Ülikooli Georgaafia Instituut, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, OÜ Georemest ning AS MAVES ja AS ECO PRO. Esialgse vaatluse tarbeks valiti välja 24 piirkonda, millest 14 lülitati perspektiivitutena välja juba algfaasis. Töö teostamise käigus selgus, et kõikidele asukohavaliku kriteeriumidele vastavaid paiku Eestis ei ole, mistõttu tuli valiku kriteeriumide osas teha mitmeid kompromisse. Püsitatud valikukriteeriumidele ja keskkonnaekspertiisile tuginedes osutus keskpolügooniks sobivaimaks Kuusalu piirkond. Sellele järgnes pikk ja tulutu vaidlus kohaliku omavalitsusega riiklike huvide tagamise eesmärgil. Seisakuperiood oli paljuski tingitud ka puudulikust seadusandlusest.


Kaitseväe keskpolügooni asutatamine ja esialgse asukoha kinnitamine toimus Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2001 a korraldusega nr 713-k.

Kuusalu Vallavolikogu 27. juuni 2001 a otsusega nr 42 algatati kaitseväe keskpolügooni detailplaneering ning käesolevaks hetkeks on planeerimisprotsess on lõpule jõudnud. Kaitseväe keskpolügooni detailplaneering kehtestati Kuusalu Vallavolikogu poolt 31. augusti 2004 a otsusega nr 45. Ala detailplaneeringu lõpplahendus on läbikaalutud otsus, mille menetlusprotsessis teostati väga põhjalik keskkonnamõju hindamine ning arvestati kõikide osapoolte huvisid maksimaalsel võimalikul määral.

Alal asuvate looduskaitseobjektide säilimine ning ala kasutamise reguleerimine tagatakse kaitseväe keskpolügooni detailplaneeringu (AS K&H, 2003), kaitseväe keskpolügooni keskkonnakorralduskava (Hendrikson&Ko, 2003) ja kaitseväe keskpolügooni kasutuseeskirja kaudu.

Mis on polügoon?

Polügoon - maa- või mereala, kus korraldatakse õppe- ja lahinglaskmisi ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingumasinaid jm seadmeid (H.Ernits; Valimik sõjandustermineid, 1998)

Kes hakkavad polügooni kasutama?

  • Kõik Kaitseväe ja Kaitseliidu üksused taktikaliste õppuste läbiviimiseks lahinglaskmistega või ilma, kasutades kõiki Eesti Kaitsejõududes kasutusel olevaid relvaliike niivõrd kui ohutus seda lubab KJ Keskpolügooni maaalal; kinnitatud kava alusel.
  • Erilepetega Eesti Päästeamet lõhkekehade kahjutuks tegemisel pioneeriõppeväljaku lõhkamisplatsil.
  • Erilepetega Eesti Piirivalve, Eesti Politsei, Jahimeeste Selts ja Eesti Päästeamet tiirudes

Vaata lisaks:

Teave laskeharjutustest

Eesti Kaitsevägi

Kaitseväe keskpolügooni, Nursipalu ja Sirgala harjutusvälja põhja-ja pinnavee seire 2014

KV keskpolügooni keskkonnakorralduskava 2004-2015

Kaitseväe keskpolügooni, Nursipalu ja Sirgala harjutusväljade põhja- ja pinnavee seire aastatel 2009-2013

Kaitseväe keskpolügooni KMH 2003

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee