Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

MAAMAKS

Kuusalu Vallavolikogu 26. novembri 2014 otsus nr 30 "Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks".
Avaldamismärge: RT IV, 02.12.2014, 23

Maamaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012019&leiaKehtiv

Maksu- ja tolliameti info maamaksust: http://www.emta.ee/index.php?id=1115

Rahandusministeerium maamaksu soodustustest: http://www.fin.ee/maamaksusoodustus

Maa korralise hindamise tulemused

„Maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa“ ja „Haritava maa ja loodusliku rohumaa väärtused viljakustsoonides“

Kuusalu vald
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1151/2201/0026/KKM_30112001_m50_lisa11.pdf

Loksa vald
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1151/2201/0026/KKM65_lisa014.pdf

Hinnatsoonide kaardiga saab tutvuda Maa-ameti kodulehel http://geoportaal.maaamet.ee

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee