Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

KESKKONNAOHUD

Tööprojekti „Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu küla tehnopargi drenaažvee, sadevee, lumesulamisvee eelvoolusüsteem“ ja selle kaudu mõjutatavate vooluveekogude keskkonnaalane eksperthinnang - PDF fail

TEADE

Avalikkuse kaasamise ja informeerimise eesmärgil teatab Kuusalu Vallavalitsus, et AS Galv-Est, rg-kood 10949863, käitise asukoht Kiiu alevik, Kuusalu vald, on esitanud Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa taotluse. AS Galv-Est taotleb keskkonnakompleksluba tulenevalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse §7 lõige 3 punkt 3 ja Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määruse nr 150 § 3 lõige 1 punkt 9, mis sätestab, et keskkonnakompleksluba on nõutud, kui käitaja tegevusvaldkonnaks on metallide või plastide elektrolüütiline või keemiline pinnatöötlus, kus töötlemisvannide kogumaht ületab 30 m³. AS Galv-Est tegeleb terastoodete kuumtsinkimisega tootmisvõimsusega kuni 2 tonni kuumtsingitud terastooteid tunnis. AS Galv-Est keskkonnakompleksloa taotlusega saab tutvuda Kuusalu vallamajas kabinetis nr 101, aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik ning ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada kirjalikult Mõisa tee 17, Kiiu alevik või vallavalitsus@kuusalu.ee kahe nädala jooksul teate avaldamise päevast alates (09.09-23.09.2009).

Galv-Est sadevee analüüside tulemused (Word DOC)
Sademe-, pinna ja põhjavee seire Kiiu alevikus (Adobe PDF, 1,72 MB)

Keskkonnakaitseline eksperthinnang AS WeeRec (Vana-Narva mnt 22, 74604 Kiiu, Kuusalu vald, Harju maakond) käitise laoplatsile PDF fail avaneb siit.

Kuusalu Vallavalitsuse poolt tellitud seiretööga jälgiti vee kvaliteedi muutusi settekaevudes, tiigis, Kiiu ojas ja elanike salvkaevudes. Veeanalüüsid võeti kevadisel suurveeperioodil (19. märts 2007) ja suvisel madalveeajal (8. august 2007), täiendavad veeproovid võeti 10. mail.

RADOON ELAMUTES

UUS! Radooniohu arvestamine ehitusplaneeringutes ja olemasolevates hoonetes
Kiirguskeskuse juhendmaterjal

Radooni mõõdistus teoastab Radoonikeskus http://www.eestiradoonitõrjekeskus.ee ja Finestum OU www.termo.ee

Radooni vältimine
Radoon hoonetes ja sellest tulenev terviserisk
Eesti radooniriski levilate kaart
Kuusalu valla radoonitase majade siseõhus

Radoon majade siseõhus:
Leht 1.1
Leht 1.2
Leht 1.3

Radooni jutud:
http://www.ut.ee/BM/kiirgusest/kl14.htm
http://biomedicum.ut.ee/arth/oppetoo/pohiope_arstiteadusk/kohustuslikud_ained/arth.01.044/MIS%20ON%20SISEKESKKOND.pdf
http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=905
http://www.greengate.ee/index.php/ar19/02/index.php?page=4&id1=1750
http://www.sillamaelv.ee/upt3.doc
http://www.okokratt.ee/?link=43
http://www.englo.ee/eesti/tooted/detecting_est.html#PAKRI-E

Radooni materjalid Keskkonnaministeeriumi kodulehel:
http://www.envir.ee/1082379

Voldik radoonist
http://www.envir.ee/kiirgus/image/radoon_booklet.pdf

Infot radooni kohta saab küsida
Eesti Kiirguskeskus
http://www.envir.ee/kiirgus/index.php?leht=54
Eesti Geoloogiakeskus
http://www.egk.ee/egk/index.php?r=r2&ra=r2_1_1&t_id=46

Soovitused enne oma uue kodu rajamist
http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/2000/3_2000/pahapill.htm
http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/1998/4_1998/kalam.htm
http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/96/04/19/kuum.htm
http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/96/04/19/uudis.htm#viies

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee