Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMM

Hajaasustuse veeprogrammi 2012. aasta toetuse saajad

2011. aasta II vooru hajaasutuse veeprogrammi raames toetuse saajad

Kuusalu Vallavalisuse 24.08.2011 korraldus nr 578
"Hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlusvooru korraldamine"

Kuusalu Vallavalitsus 21.06.2011 korraldus 452
"Hajaasustuse veeprogrammi projektide rahastamine"

Kuusalu Vallavalitsuse 30.09.2010 korraldus nr 784
"Hajaasustuse veeprogrammi projektide rahastamine"

Kuusalu Vallavalitsuse 10.09.2009 korraldus nr 792
"Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahastamine"

Kuusalu Vallavalitsuse 18.06.2009 korraldus nr 555
"Kuusalu Vallavalitsuse 03.07.2008 korralduse nr 647 "Hajaasustuse veeprogrammi hindamise ajutine komisjoni moodustamise "muutmine"

Kuusalu Vallavalitsuse 18. juuni 2009 korraldus nr 554
"
Osalemine 2009. a hajaasustuse veeprogrammis"

Kuusalu Vallavalitsuse 03.07.2008 korraldus nr 647
"Kuusalu Vallavalitsuse hajaasutuse veeprogrammi hindamise ajutine komisjoni moodustamine"

2011. AASTA HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI RAAMES TOETUSE SAAJAD

2010. AASTA HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI RAAMES TOETUSE SAAJAD

Lisainfot saab aadressilt: http://www.harju.ee/?id=14515 ja http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/ueldjutt

Programm tuleneb otseselt Vabariigi Valitsuse 2007 - 2011 aasta tegevusprogrammist, mille peatüki 8 „Maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika“ punkt 8.5 sätestab valitsusliidu tegevuse järgmised põhimõtted: valitsusliit rakendab külainfrastruktuuri (kaevud, hüdrorajatised jms) rajamise toetamise programmi riigipoolse finantseerimisega 100 miljoni krooni ulatuses aastas põhimõttel, et riik rahastab iga projekti maksumusest kuni kolmandiku (külainfrastruktuuri programm hõlmab ka elektriühenduseta elamute elektrivõrguga ühendamiseks liitumistasude maksmise toetamist).

2011. aastast moodustub toetus riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse poolsest rahalisest panusest, mis ei tohi ületa 66,67% projekti abikõlblikest kuludest, kusjuures kohaliku omavalitsuse poolne toetus peab moodustama vähemalt 22,5% toetusest ja riigipoolne panus moodustab kuni 77,5% toetusest.

Toetuse suurus on ühe majapidamise kohta kuni 6 395 eurot.

Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument on suunatud kõikide Eesti maakondade valdadele. Abikõlblikud on tegevused, mis tehakse hajaasustusega piirkondades. Abikõlblikuks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta:

 • linnad, vallasisesed linnad ja alevid;
 • alevikud;
 • planeerimisseaduse alusel kehtestatud planeeringutes määratletud tiheasustusalad;
 • muud kompaktse hoonestusega alad, mis ei ole planeeringutes määratletud tiheasutusaladena, kuid kus püsivalt elab üle 50 inimese;
 • piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 kohaselt määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel.

Programmi raames toetatakse järgmisi hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:

 • kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;
 • olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
 • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
 • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
 • vanade puurkaevude tamponeerimine;
 • vee kvaliteedi analüüs.

Programmdokumendi, taotluse ja aruande vormid leiab siit.

Harjumaal tegutsevad kaevude litsentsiga projekteerijad ja puurijad.

NB! Akte ja puurkaevude passe võivad teha ainult litsentseeritud ettevõtted

Firma

Aadress

Telefon

Projekteerib

Puurib

Agafon Ragozin

Kalamaja 7-6 Tallinn

Jah

Alversen OÜ

Vasara 1-12 Keila

5033728

Jah

Jah

Balrock OÜ

Üksnurme tee 16, Saku

6705077

Jah

Jah

Balti Puurkaev OÜ

Kalda 9, Tallinn

56240620

Jah

Jah

Eesti Veevärk Konsultatsioonid

Kadaka tee 5, Tallinn

5157855

Jah

Eridania OÜ

Kärberi 60-49, Tallinn

5527461

Geotehnika Inseneribüroo G.I.B

Töökoja 1, Tallinn

6311841

Jah

Jah

Keila Geoloogia As

Piiri 5, Keila

6045954

Jah

Jah

Marek Ende

Lille 4-317

55627738

Jah

Maves AS

Marja 4D

6567300

Jah

Jah

Mitsell OÜ

Kärberi 28-155, Tallinn

5210689

Jah

PST Keskkond OÜ

Seene 21, Tallinn

6097284

Jah

Jah

Puurtööde OÜ

Urva 22, Tallinn

5232113

Jah

Jah

Rei Geotehnika OÜ

Rävala pst 8, Tallinn

6465137

Jah

Jah

Rinaldo AS

Mustika 4, Tallinn

5049344

Jah

Jah

Salveesia OÜ

Piiri 5c, Keila

6045961

Jah

Jah

Sivestol OÜ

Kaluri tee 5, Haabneeme

5032308

Jah

Jah

Svetlana Jaštšuk

Valge 12 – 9, Tallinn

55621457

Jah

Viktor Ruskin

Ringi 52-16

58163412

Jah

Viktor Živel

Geoloogide 7-2, Keila

5114245

Jah

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee