Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMISE KORD

Kuusalu Vallavolikogu 28.01.2015 määrus nr 1 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas"
Avaldamismärge: RT IV, 30.01.2015, 32

Korra eesmärgiks on luua võimalused Kuusalu valla elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks ja seeläbi nende elukvaliteedi parandamiseks. Kord sätestab Kuusalu vallas makstavate sotsiaaltoetuste liigid ning nende saamise tingimused ja korra.

Sotsiaaltoetuste maksmisel arvesse võetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks on 228 eurot pereliikme kohta. Toimetulekupiir on oluline kohalike toetuste taotlemise puhul - kui perekonna sissetulek on kuus väiksem kui kohalik toimetulekupiir (1-liikmelise pere puhul alla 228 euro, 2-liikmelise puhul alla 456 eurot jne), on perekonnal vajadusel õigus taotleda kohalikke sotsiaaltoetusi. Lisaks vähekindlustatud peredele on õigusi toetusi taotleda lasterikastel peredel, raske ja sügava puudega inimestel, seaduslike ülalpidajateta üksielavatel pensionäridel - nimetatud isikute ja perede puhul ei ole sissetuleku suurus esmatähtis.

Vaata lisaks:

Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 10 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel"
Avaldamismärge: RT IV, 02.06.2015, 9

Kuusalu Vallavolikogu 28.01.2015 määrus nr 2 "Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 30.01.2015, 33, kehtiv alates 02.02.2015

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee