Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

KUUSALU VALLA JA LOKSA LINNA ALAEALISTE KOMISJON

Järgmine koosolek toimub 15. detsembril kell 13.00 Kuusalu Vallavalitsuse saalis, Kiiu mõisas.

Aadress:
Tallinna tn. 45 74806 Loksa linn

Üldtelefon: 6031253
Faks: 6 031 251
E-post: noortekeskus@loksa.ee

Komisjoni koosseis
Komisjoni esimees
Tiina Murdvee - Loksa Linnavalitsuse sotsiaalnõunik
Komisjoni aseesimees
Margus Kröönström - Harju Maakohtu kriminaalhooldus vanemametnik
Komisjoni sekretär
Margit Amer - Loksa Noortekeskuse juhataja.
Komisjoni liikmed
 • Galina Nikitina - Loksa Gümnaasiumi pedagoog-nõustaja
 • Astrid Rõuk - Kuusalu Keskkooli koolipsühholoog
 • Jelena Polkopa - Põhja Politseiprefektuuri Ida-Harju Politseiosakonna noorsoopolitseinik
 • Anu Kirsman - Kuusalu Vallavalitsuse haridus-ja lastekaitsespetsialist
 • Maire Link - Kuusalu Vallavalitsuse vallasekretär
Komisjoni istungite toimumisesest teavitatakse ette 10 päeva Loksa linna koduleheküljel ja Kuusalu valla koduleheküljel. Arutamisele tulevad materjalid peavad laekuma alaealiste komisjoni sekretärile vähemalt 10 päeva enne istungit.
NB!
Alaealiste komisjon
 • juhindub oma tegevuses "Alaealise mõjutusvahendite seadusest"
 • arutab alaealise õigusrikkumis(t)e asja
 • koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd
 • määrab alaealisele mõjutusvahendi või taotleb Harju Maakohtult luba alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiseks
Alaealiste õigusrikkumised, mis kuuluvad alaealiste komisjoni pädevusse
 • kui alaealine, kes on noorem kui neljateistaastane on toime pannud
  • karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või
  • karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo
 • kui alaealine
  • ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi seadustest või
  • tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet
Alaealistele kohandatavad mõjutusvahendid
 1. hoiatus
 2. koolikorralduslikud mõjutusvahendid
 3. vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või mõne muu spetsialisti juurde
 4. lepitamine
 5. kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonna hooldaja
  juures või asenduskodus
 6. üldkasulik töö
 7. käendus
 8. noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsiooniteenuses või
  ravikuurides osalemine
 9. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine
Taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks võivad esitada
 • alaealise seaduslik esindaja
 • politseiametnik
 • lastekaitseametnik
 • sotsiaalametnik
 • kohtunik
 • prokurör
 • keskkonna järelevalve asutuse ametnik

Taotlus esitatakse vastavalt vormile

Alaealiste komisjoni istung on kinnine. Istungil peab viibima alaealine, tema õiguslik esindaja, taotluse esitanud isik või taotluse esitanud institutsiooni esindaja. Kui alaealine, keda kohustati kirjaliku kutsega alaealiste komisjoni istungile ilmuma, jääb mõjuva põhjuseta tulemata, võib alaealiste komisjon otsuse alusel kohaldada sundtoomist. Sundtoomist teostab politsei.

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee