Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

Lastekaitsealased toimingud, mida korraldab valla lastekaitsetöötaja


1. Eestkoste seadmine alaealise üle - määratakse kohtuotsusega
NB! Perekonnaseaduse kohaselt seatakse eestkoste nende alaealiste laste kasvatamiseks ja/või laste isiklike ja varaliste õiguste ning huvide kaitseks. kes vanemate surma, vanematelt vanemlike õiguste äravõtmise, vanemate haiguse tõttu või muudel põhjustel on jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest.


Vajalikud dokumendid:

 • eestkostjaks soovija vabas vormis kirjutatud avaldus
 • lapse sünnitunnistuse koopia/ notariaalselt kinnitatud/ 2 eksemplaris
 • lapsevanema surmatunnistuse ärakiri või vanemate nõusolek, kes ei soovi last kasvatada või tõend vanemate teadmata kadumise kohta või kohtuotsus vanemlike õiguste äravõtmise kohta
 • vallavalitsuse akt või õiend lapse vara kohta/ ka vara puudumise kohta/
 • eestkostjaks soovija iseloomustus tema töökohast
 • perearsti tõend eestkostjaks soovija tervisliku seisundi kohta
 • eestkostjaks soovija passi koopia/ kinnitab vallavalitsus
 • eestkostjaks soovija pensioniraamatu ärakiri /olemasolul/
 • teatme kontroll-leht/ täidetakse lastekaitsetöötaja poolt/
 • lapse iseloomustus koolist või koolieelsest õppeasutusest
 • vähemalt 10- aastase lapse nõusolek, et ta tahab eestkostjaks soovijaga koos elada /arvestatakse ka noorema lapse soovi, kui lapse arengutase seda väljendada võimaldab/
 • eestkostjaks soovija ja lapse elukohatõendid
 • dokumendid lapse vanemate kohta


2. Vanemlike õiguste äravõtmine või lapse äravõtmine vanemalt - vormistatakse kohtuotsusega
Vajalikud dokumendid:
. lapse sünnitunnistuse koopia /notariaalselt kinnitatud/ 2 eksemplaris
. lapse passi koopia /olemasolul/
. avaldus isikult, kes on huvitatud lapsevanemalt õiguste äravõtmisest
. lapsevanemate passide koopiad /võimalusel/
. abielutunnistuse koopia /olemasolul/
. isaduse tuvastamise dokumendi koopia
. lapsevanemate elukohatõend(id)
. vähemalt 10-aastase lapse kirjalik nõusolek /või noorema lapse nõusolek, kui tema arengutase seda väljendada võimaldab/
. teadmata kadunud lapsevanema viimase elukoha tõend
. kolmandate isikute kirjalikud seletused

3. Alaealiste isiklike ja varaliste õiguste/huvide kaitse - vald kui eestkosteasutus
. kaitseb alaealiste huve tsiviil- ja kriminaalprotsessidel
. annab nõusoleku alaealiste huvides teostatavateks tehinguteks

4. Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine - vormistatakse vallavalitsuse korraldusega
. paigutamine turvakodusse või lastekodusse
. lastetoetuste ümbermääramine

5. Vanemliku hoolitsuseta lapse perekonnas hooldamine - vormistatakse lepinguga
Vajalikud dokumendid:
. hooldajaks soovija vabas vormis avaldus
. hooldajaks soovija isikut tõendav dokument
. lapse sünnitunnistuse koopia
. vähemalt 10-aastase lapse nõusolek /ka nooremalt lapselt, kui lapse arengutase seda võimaldab/
. dokumendid, mis selgitavad, miks lapsevanemad ise last ei kasvata

6. Laste ja perede nõustamine
. probleemid laste koolikohustuse täitmisega
. laste kasvatamisega seotud vaidluste lahendamine
. lastega suhtlemise korra määramine, kui vanemad ei ole kokku leppinud, kuidas lahus elav vanem võtab osa lapse kasvatamisest
. erivajadustega lastele sobiva arengu- ja õpikeskkonna leidmine jne.


Haridusspetsialist, kes tegeleb ka lastekaitse küsimustega, Anu Kirsman vastuvõtt: esmaspäev 10.00-12.00
kolmapäev 15.00-18.00


Pikema vestluse vajadusel palun ette helistada ja aeg kokku leppida
telefonil 606 6383

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee