Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

HOOLDAJATOETUS

Hooldajatoetust makstakse Kuusalu Vallavolikogu 31.03.2005 määruse nr 12 "Hooldajatoetuse maksmise kord Kuusalu vallas" alusel.

Kord sätestab hooldajatoetuse saamise tingimused, suuruse ning määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas ning selle rakendamise eesmärgiks on puuetega inimestele toimetulekuks vajaliku abi tagamine ning puuetega inimeste hoolduseks ettenähtud vahendite otstarbekas ja sihipärane kasutamine.

Hooldajatoetuse saamiseks esitavad hooldaja ja hooldatav Kuusalu Vallavalitsusele ühise vormikohase taotluse, millele lisatakse mõlema isikut tõendav dokument ning arstliku ekspertiisi otsus hooldatava puude raskusastme kohta. Hooldajatoetuse taotleja elukohaks rahvastikuregistri andmetel peab olema Kuusalu vald, kui ta hooldab Kuusalu vallas alaliselt elavat sügava või raske puudega inimest.

Hooldajatoetuse suuruseks sügava puudega inimese hooldajale on kuni 100 protsenti sotsiaaltoetuste määrast ühe hooldatava kohta kuus. Hooldajatoetuse suuruseks raske puudega inimese hooldajale on kuni 60 protsenti sotsiaaltoetuste määrast ühe hooldatava kohta kuus

Vaata lisaks:

Hooldajatoetuste maksmise kord Kuusalu vallas (uus redaktsioon, Adobe PDF, 19 KB)

Hooldajatoetuse avaldus (Word DOC, 42 KB)

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas".

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee