Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

TOIDUTOETUS

Kõigile Kuusalu valla teeninduspiirkonna koolides õppivatele üldhariduskoolide õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna.

Lisaks makstakse toidutoetust:
1) Kuusalu valla riskirühma perede lastele, kes käivad lasteaias või õpivad kutseõppeasutuste päevases õppevormis;
2) Kuusalu valla erivajadustega lastele, kes õpivad või käivad lasteasutuses väljaspool oma valda põhjusel, et kohapeal puuduvad neile sobivad arengu- ja õpivõimalused.

Toidutoetuse vormikohased avaldused (DOC) tuleb esitada õppeasutusele 15. septembriks. Ametikoolide õpilased või lapsevanemad esitavad avalduse (DOC) vallavalitsusele samuti 15. septembriks.

Ametikoolide õpilastele kantakse toidutoetus 32 eurot õpilase arvelduskontole pärast seda, kui kool on esitanud kirjaliku teate õpilase vähemalt rahuldava koolikohustuse täitmise kohta eelneval kuul.

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas".

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee