Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

TOIMETULEKUTOETUS

Kellele makstakse

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist on alla kehtestatud riikliku toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel on lähtutud minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Mis on toimetulekupiir?

Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Summa suuruse määrab Riigikogu igal aastal uuesti. Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas.

Kehtivad toimetulekupiirid

2015. aastal on toimetulekupiiri määr 90 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 72 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Pere suurus

Perekonna koosseisu loetakse toetuse taotlejaga abielus või vabaabielus olevad isikud, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad või teised koos elavad ja ühise majapidamisega isikud.

Perekonna koosseisu arvatakse ka perest ajutiselt eemalviibivad päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on samal aadressil, kus elab kõnealune pere.


Sissetulekud

Arvesse võetakse kõigi pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekud, millest on maha arvatud tulumaks ja/või elatis (alimendid). Sissetulekute hulka ei arvata toimetulekutoetust; ühekordseid sotsiaaltoetusi; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus; riigi tagatisel antud õppelaenu; tööturukoolituses osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

Kui toetuse taotleja ei oma igakuist regulaarset sissetulekut, võetakse toimetulekutoetuse taotlemisel arvesse tema eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.


Üksikvanematele

Üksi lapsi kasvatavad vanemad, kellel on õigus saada teiselt vanemalt lapsele elatisraha, peavad selle kohtu kaudu välja nõudma ning toetuse taotlemisel esitama kohtumääruse. Kui elatist ei ole välja nõutud, kaob õigus toimetulekutoetuse saamiseks.


Eluruum

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse alalise eluruumi alalised kulud normpinna ulatuses. Toetuse taotleja peab esitama dokumendi, mis tõestab tema õigust eluruumi kasutada (üürileping, ostuleping, erastamisleping vms).
Iseseisvaks eluruumiks ei loeta toa osa või teise toaga ühise sissekäiguga seotud tuba, samuti kaudselt köetavat tuba või abiruumi (nt koridori).

Normpinnaks loetakse eluruum, mille tubade arv on võrdne elanike arvuga. Kui tubasid on rohkem kui elanikke, loetakse normpinnaks 18 m² iga elaniku kohta pluss 15 m². Üksi elavatele pensionäridele lubatakse normpinnaks arvestada kuni 51 m².

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel hakkas kehtima 14.02.2013
Avaldamismärge: RT IV, 09.02.2013, 14
Alus: Kuusalu Vallavolikogu 30.01.2013 määrus nr 2 "Kuusalu Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 1 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ muutmine"

Toimetulekutoetuse taotlemine

Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb igakuiselt enne 20. kuupäeva esitada vormikohane avaldus sotsiaal- ja tervishoiuametisse.

Avaldusele lisada eluasemekulusid tõendavad dokumendid. Kulud ei pea olema tasutud, kuid nõutavad on tasumisele kuuluvad arved.


Vajalikud dokumendid

Esmakordsel pöördumisel tuleb esitada kõigi pereliikmete isikut tõendavad dokumendid ja laste sünnitunnistused;
eluaseme kasutamise leping;
töötutel Töötukassa teatis;
kohtumäärus elatise väljamõistmise kohta.

Tähelepanu: VÕLGNEVUSI TOIMETULEKUTOETUSEST EI KAETA

Vaata lisaks:

Toimetulekutoetuse avaldus (PDF-failina)

E-vormid: eesti.ee-s

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas".

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee