Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

PEREKONNATOIMINGUD

Uuem info Siseministeeriumi kodulehel - Elukohateate esitamine
Elukoha andmete muutmine muudel alustel

Elukoha registreerimine

Andmete esitamiseks on vaja täita vastav elukohateate blankett. Elukohateate võite saata ka postiga (lisada juurde oma kontakttelefoni number, et saaksime operatiivselt teavitada Teid, kui elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisel tekivad probleemid.

Elukohateate blankett (Abobe PDF)

Lisaks elukohateatele on vajalikud järgnevad dokumendid:

  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja isiklikul kohale ilmumisel)
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel
  • Elukohateatega kinnitavad isik ja tema täisealised perekonnaliikmed senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi.
  • Alaealise kohta esitataval elukohateatel või elukohateate lisana esitaval vabas vormis lisadokumendil peab kajastuma mõlema hooldusõigust omava vanema nõusolek, kui hooldusõigus ei ole määratud vaid ühele vanemale.

Elukohateate täitmise juhend

Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate. Lisateavet elukoha aadressi rahvastikuregistreisse kandmise kohta saab AS Andmevara kodulehelt.

Euroopa Liidu kodanik, kes saabub Eestisse ja kavatseb siin elada üle 3 kuu, peab 3 kuu jooksul Eestisse sisenemisest taotlema tähtajalist elamisõigust. Tal tuleb selleks pöörduda lähima rahvastikuregistri toiminguid teostava asutuse poole ja esitada elukohateade, ja taotluse isikukoodi saamiseks.

Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandab Euroopa Liidu kodanik Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse. Seejärel peab ta 1 kuu jooksul pöörduma Kodakondsus-ja Migratsiooniameti büroosse, et vormistada tähtajalist elamisõigust tõendav dokument- isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Kodakondsus- ja Migratsiooniameti koduleheküljel.

Sünni registreerimine

1. juulil 2010 jõustus uus perekonnaseadus ja perekonnaseisutoimingute seadus.

Sünni registreerimine

Sünd registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses, kui
1. laps sünnib Eestis;
2. lapse vanema elukoht on Eestis või
3. lapse vanemal on Eesti kodakondsus.

Sündi on võimalik registreerida sõltumata elukohast kõikides kohalikes omavalitsustes, sealhulgas Kuusalu Vallavalitsuses ja Loksa teeninduspunktis.

Sünni registreerimise avaldus

1. Sünni registreerimiseks esitab lapse seaduslik esindaja ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohase avalduse. Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Lapse sünd registreeritakse vallavalitsuses seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamisest.

2. Kui lapse ema ei ole abielus ja lapse isa ei ole esitanud isaduse omaksvõtu avaldust, selgitab perekonnaseisuametnik avaldajale isaduse omaksvõtu avalduse esitamise võimalust, samuti võimalust nõuda põlvnemise tuvastamist kohtu korras. Isaduse omaksvõtuks on vajalik ema nõusolek.

3. Lapse sünni registreerimiseks esitavad lapse seaduslikud esindajad ehk avaldajad:
1) sünni registreerimise avalduse (ametnik täidab avaldaja soovil avaldaja poolt esitatud dokumentide, rahvastikuregistri andmete ja avaldaja ütluste alusel; avaldaja kontrollib eeltäidetud avalduses toodud andmete õigsust ja allkirjastab avalduse);
2) meditsiinilise sünnitõendi;
3) avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
4) abielutunnistus;

4. Kui lapse vanemad on abielus ja sünni registreerimise avalduse esitab üks vanematest, esitatakse lisaks teise vanema lihtkirjalik nõusolek lapsele antava nime kohta. Näiteks: Mina, Mikk Tuul (isikukood..... ) olen nõus, et minu lapsele isikukoodiga......... antakse isikunimeks Liisa Tuul. Kuupäev, allkiri.

5. Lapse vanemad, kes ei ole omavahel abielus, peavad tulema sündi registreerima koos, kuna lapse sünni registreerimisel toimub isaduse omaksvõtt lapse eostanud isa poolt ja ema nõusoleku andmine isaduse omaksvõtuks.

Hooldusõigus

1. Vanema hooldusõigus on vanema kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest. Vanema hooldusõigus hõlmab isikuhooldust (õigust hoolitseda lapse isiku eest) ja varahooldust (õigust hoolitseda lapse vara eest) ning õigust otsustada lapsega seotud asju. Lapse ülalpidamiskohustus on mõlemal vanemal, see tuleneb põlvnemisest, mitte hooldusõigusest.

2. Kui lapse vanemad on omavahel abielus või on abiellunud pärast lapse sündi, kantakse rahvastikuregistrisse andmed ühise hooldusõiguse kohta.

3. Kui vanemad ei ole omavahel abielus, märgivad nad isaduse omaksvõtu avaldust ja ema sellekohast nõusolekut esitades, kas nad soovivad teostada vanema hooldusõigust ühiselt või jätta hooldusõiguse üksnes ühele vanemale.

Sünnitõend

Sünni tõendamiseks väljastatakse kinnitatud väljavõte(soovi korral mõlemale vanemale) järgmistest rahvastikuregistri andmetest:
1) sündinu isikunimi, isikukood, sünniaeg ja sünnikoht;
2) sündinu mõlema vanema isikunimi, isikukood ja sünniaeg.

Sünnitoetus

Kuusalu valla ühekordne sünnitoetus 320 eurot makstakse üldjuhul lapse emale, kui lapse ema on olnud Kuusalu valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi. Sünnitoetust makstakse ka juhul, kui lapse isa on olnud Kuusalu valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja lapse ema on end vallaelanikuks registreerinud enne lapse sündi.

Riiklik sünnitoetus on 320 eurot. Loe lisaks.

Kuidas muuta välismaal väljaantud sünnitõend või sünnitunnistus legaalseks Eesti Vabariigis?

Selleks tuleb välisriigis väljaantud sünnitunnistus selle väljaandnud maa vastavas ametkonnas kas legaliseerida või kinnitada apostilliga. Lapsele isikukoodi saamiseks tuleb sünnitõend või sünnitunnistus esitada rahvastikuregistrisse kandmiseks Tallinnas Pärnu mnt 67, tel 6 45 74 81 sõltumata elukohast Eesti piires.


Surma registreerimine

Surma registreerimine

Surm registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses, kui
1. isik sureb Eestis;
2. välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või
3. välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus.

Surma on võimalik registreerida sõltumata elukohast kõikides kohalikes omavalitsustes, sealhulgas Kuusalu Vallavalitsuses ja Loksa teeninduspunktis.

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul isiku surma päevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Surma registreerib vallavalitsus kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates. Avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimiseks tuleb esitada:

1. surma registreerimise avaldus (ametnik täidab avaldaja soovil avaldaja poolt esitatud dokumentide, rahvastikuregistri andmete ja avaldaja ütluste alusel; avaldaja kontrollib eeltäidetud avalduses toodud andmete õigsust ja allkirjastab avalduse);
2. arstlik surmateatis või surnuks tunnistamise kohtumäärus;
3. surnu isikut tõendavad dokumendid (pass, ID kaart, abikaasa surma korral ka abielutunnistus);
4. avaldaja isikut tõendav dokument.

Surmatõend

Surma tõendamiseks väljastatakse kinnitatud väljavõte järgmistest rahvastikuregistri andmetest:
1. surnu isikunimi, isikukood ja sünniaeg;
2. surmaaeg ja surma registreerimise aeg.

Surnult sündinud lapse sündi ei registreerita, surma tõendab arstlik surmateatis.

Matusetoetus

Kuusalu valla matusetoetus on 63,91 eurot ja matusetoetust makstakse valla elanike registrisse kantud isiku surma korral matuse korraldajale avalduse ja surma tõendi esitamisel.

Lisainformatsioon:
Zoja Kostritski, registripidaja Esta Nurmsalu, referent
606 6375 603 1011
zoja.kostritski@kuusalu.ee esta.nurmsalu@kuusalu.ee

Korduva dokumendi taotlus

Harju maakonna omavalitsustes koostatud perekonnaseisuaktid ja kanded säilitatakse Rahvastiku Toimingute Talituse arhiivis (Tallinn, Roosikrantsi 12 B-korpus).

Arhiiv sisaldab:

Alates 1. juulist 1926 praeguse Harju maakonna linna- ja vallavalitsuste (linnade ja külade täitevkomiteede) ning perekonnaseisuosakonna koostatud sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse-, nimemuutmise-, sünnikande taastamise, isaduse tuvastamise ja lapsendamise akte;
Alates 1. juulist 1926 kuni 1940 linna ja maakonna kirikukoguduste koostatud sünni-, surma- ja abieluakte;
üksikute aastate mõningaid perekonnaseisuakte väljaspool praegust Harju maakonda;
Harjumaa perekonnakirjad ja perekonnaseisudokumendid aastast 1892-01.07.1926 asuvad siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna arhiivis.
Arhiiv väljastab perekonnaseisuaktide alusel kordustunnistusi, tõendeid ja aktide ärakirju.
Perekonnaseisuakti alusel annab arhiiv välja kordustunnistuse, akti ärakirja või tõendi isikule, kelle kohta perekonnaseisuakt on koostatud, samuti tema esindajale. Surmaakti alusel annab arhiiv kordustunnistuse, akti ärakirja või tõendi surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele. Harju maakonna perekirju hoitakse Siseministeeriumi Rahvastiku Toimingute Osakonna Arhiivis (Tallinn, Pikk 61).
Kordustunnistuse, akti ärakirja või tõendi saamiseks esitab selleks õigustatud isik avalduse (blanketi saab kohapeal) ja isikut tõendava dokumendi. Harju maakonnas ja Tallinnas elavad isikud esitavad avaldused isiklikult, teistes maakondades elavad isikud võivad saata oma avalduse postiga. Neile saadetakse tellitud dokumendid elukohajärgsesse perekonnaseisuosakonda ja neid teavitatakse sellest kirja teel. Dokumente kodusele aadressile ei saadeta.
Lisainfo telefonil 6118765

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee