Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

VALLASEKRETÄRI TÕESTAMISTOIMINGUD

Notariaadiseaduse § 53 lg 1 p 2 alusel teostab vallasekretär järgmisi tõestamistoiminguid:

1. pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamine;

- Volikiri on esindatava poolt esindajale antud kirjalik dokument, mis väljendab esindaja volitust.
- Volikirja koostamiseks ja tõestamiseks peab vallasekretäri poole pöörduma volitaja.
- Volitaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt suutma väljendada, milliste õiguste teostamiseks ta soovib volikirja koostada. Kui volitajaks on juriidiline isik, kontrollib vallsekretär volitaja esindusõigust.
- Volikirja koostamiseks esitatakse vallasekretärile nii volitaja kui volitatava isikut tõendav dokument (pass, isikutunnistus, juhiluba).
- Vallasekretär loeb volikirja volitajale ette ja annab volitajale läbivaatamiseks. Volitaja kiidab volituse heaks allkirjastades selle vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
- Volikiri võib olla koostatud tähtajalisena või tähtajatuna. Pensioni väljavõtmiseks antud volikiri kehtib maksimaalselt kolm aastat. Kui volikirjas pole kehtivusaega märgitud, kehtib see ühe aasta jooksul tõestamise päevast arvates.
- Volikiri koostatakse kahes originaaleksemplaris, millest ühte säilitatakse Kuusalu Vallavalitsuses ning teine väljastatakse volitajale.
- Volikirja tõestamise eest tasutakse riigilõivu 1.91 eurot ( riigilõivuseadus § 325) vallavalitsuse rahandusteenistusele
- Riigilõivu ei võeta pensioni saamiseks vajaliku volikirja tõestamise eest (riigilõivuseadus § 45).
- Juhul, kui pensionär viibib ravil, võib pensioni kätte saamiseks koostatud volikirja tõestada ka statsionaarse raviasutuse juht. Sel juhul kehtib see ühekordsena 6 kuu saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks (riikliku pensionikindlustuse seadus § 44).

2. pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamine.

- Avaldaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt oma tahet väljendama.
- Avaldaja esitab avalduse tõestamiseks linnasekretärile oma isikut tõendava dokumendi (pass, isikutunnistus, juhiluba) ning isiku, kelle arveldusarvele pension või toetus soovitakse kanda, nimi, isikukood, arveldus konto number konkreetses pangas).
- Vallasekretär loeb avalduse avaldajale ette ja annab avaldajale läbivaatamiseks. Avaldaja kiidab avalduse heaks, allkirjastades selle vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
- Avaldus koostatakse ühes originaaleksemplaris, mida säilitatakse Kuusalu Vallavalitsuses.
- Avaldajale väljastatakse originaalakti alusel koostatud ja vallasekretäri poolt tõestatud ärakiri.

3. dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;

- Isik esitab dokumendi ärakirja või väljavõtte vallasekretärile koos originaaliga.
- Vallasekretär kontrollib ärakirja või väljavõtte vastavust originaalile ja kinnitab selle.
- Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0.63 eurot iga lehekülje eest riigilõivuseadus § 324).
- Riigilõiv tasutakse vallavalitsuse rahandusteenistusele.
- Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest (riigilõivuseadus § 45).
- Riigilõivu ei võeta pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest (riigilõivuseadus § 45).
Vallasekretär Maire Link, kontakttelefon: 606 6374,E-post: maire.link@kuusalu.ee

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee