Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

KUUSALU VALLA ARENGUKAVAD

26. augusti 2015 Kuusalu Vallavolikogu istungil katkesti Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 eelnõu lugemine

Eelnõu asub siin: Volikogu_eeln6u_Kuusalu_valla_teede_arengukava_2015-2024.pdf

KUUSALU VALLA ARENGUKAVA 2013-2032

Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012 määrus nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine"
Lisa 1 - Kuusalu valla arengukava 2013-2032
Lisa 2 - Kuusalu valla eelarvestrateegia 2016-2019

Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 - 2025 (Adobe PDF, 191 KB)
Muudetud Kuusalu Vallavolikogu 21.01.09, 18.03.09 ja 17.06.2009 määrustega

Kuusalu valla arengukava rahvakoosolekute materjalid 2011.
Kuusalu visioonipäeva valdkondlikud ideed
Küsimused, mõtted, dilemmad
Visioon 2020

OÜ Kuusalu Soojus arengukava aastateks 2011...2015

Valdkondade arengukavad

Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 määrus 21 "Kuusalu valla noorsootöö arengukava kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 03.06.2014, 76. Määruse lisa

Kuusalu Vallavolikogu 27.08.2014 nr määrus 26 "Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 04.09.2014, 14. Määruse lisa

Kuusalu Vallavolikogu 25.02.2015 määrus nr 4 "Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 03.03.2015, 53. Määruse lisa

Kuusalu Vallavolikogu 25.02.2015 määrus nr 5 "Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 03.03.2015, 54. Määruse lisa

Kuusalu valla soojamajanduse arengukava (Adobe PDF, 3,98 MB)
Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava

Külade arengukavad
Kuusalu küla arengukava
Joaveski küla arengukava
Kalme küla arengukava
Kiiu alevik arengukava
Kodasoo küla arengukava
Kolga aleviku ja Uuri küla arengukava
Kolga-Aabla küla arengukava
Parksi küla arengukava
Salmistu küla arengukava
Suurpea küla arengukava
Vihasoo küla arengukava
Viinistu küla arengukava
Juminda poolsaare arengukava

Loksa arengukava
Loksa valla arengukava aastateks 2001-2002
Loksa valla arengukava muutmine

Kuusalu valla arengupäeva ettekanded
29. aprillil 2006 toimunud arengupäeva ettekanded on Powerpoint formaadis.
Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise viisidest
ARENGUKAVA: olemus ja struktuur
ARENGUKAVA: trendid
Tallinna linnaregiooni arengusuunad
Kuusalu valla arengupäev, 29.04.2006

KUUSALU VALLA JÄÄTMEKAVA

Jäätmekava sisaldab:
1) jäätmehoolduse olemasoleva olukorra, peamiste taaskasutatavate ja kõrvaldatavate jäätmeliikide ning jäätmete päritolu kirjeldust ja nende koguseid;
2) jäätmekäitluseks vajaliku loodusvara, nagu vee, turba, savi, pinnase kasutamise mahu hinnangut;
3) jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale;
4) kavandatavaid eesmärke, nagu jäätmetekke vältimine, jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine, jäätmete taaskasutamine, jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine, jäätmeveo optimeerimine;
5) eesmärkide realiseerimise vahendeid ja meetmeid, nagu jäätmekäitlustoimingu valik, jäätmekäitluskohtade võrgustik, meetmed ohtlike ja muude peamiste jäätmeliikide käitlemiseks, vajalikud halduskorralduslikud meetmed jäätmekava elluviimiseks, keskkonnakaitse- ja tervisekaitsemeetmed ning nende tagamise tehnoloogilised vahendid, meetmete rakendamise eeldatav maksumus.
Jäätmekava (Word DOC, 406 KB)

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee