Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni

Otsus

Kiiu 24. november 2009 nr 14

Volikogu liikmete volituste peatumine

ja asendusliikmete määramine

Kuusalu Vallavolikogu 23. novembri 2009 a otsuse nr 75 „Kuusalu vallavanema valimine” alusel otsustati, et Kuusalu vallavanemaks valiti volikogu liige Urmas Kirtsi (valimisliit Ühiselt edasi). Kuusalu Vallavolikogu 23. novembri 2009 otsuse nr 76 „Kuusalu Vallavalitsuse liikmete kinnitamine” alusel otsustati vallavalitsuse liikmeteks kinnitada volikogu liikmed Kalmer Märtson ja Kunnar Vahtras (valimisliit Ühiselt Edasi), Madis Praks (Eesti Reformierakond) ja Kaupo Parve (valimisliit Meie Kodu).

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 1, § 20 lg 1,3,4,5 ja Kuusalu Vallavolikogu 23.11.2009 otsuse nr 75 „Vallavanema valimine” ja otsuse nr 76 „Kuusalu Vallavalitsuse liikmete kinnitamine” alusel, valla valimiskomisjon

O t s u s t a b:

  1. Peatada volikogu liikmete Urmas Kirtsi, Kalmer Märtsoni, Kunnar Vahtrase, Madis Praksi ja Kaupo Parve volitused.
  2. Määrata volikogu liikmeteks asendusliikmeks Kuusalu valla valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel valimisliidu Ühiselt Edasi samas ringkonnas kandideerinud valimata jäänud kandidaadid Sulev Valdmaa, Raivo Samelselg ja Kaja Martinson, Eesti Reformierakonna samas ringkonnas kandideerinud valimata jäänud kandidaat Urmas Paomees, valimisliidu Meie Kodu samas ringkonnas kandideerinud valimata jäänud kandidaat Mart Reimann.
  3. Volikogu liikme volitused peatuvad ja asendusliikmete volitused volikogu liikmena algavad käesoleva otsuse jõustumise hetkest.
  4. Otsuse peale võib esitada kaebuse Harju maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul otsuse tegemisest.
  5. Otsus jõustub 24. november 2009.a.

Maire Link

Komisjoni esimees

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee