Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni

Otsus

Kiiu 21. november 2012 nr 19

Volikogu liikme volituste peatumine

ja asendusliikme määramine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 18 lõike 1 punkti 3 ja § 20 lg 1, valla valimiskomisjoni 27.10.2009 otsuse nr 10 „Asendusliikmete registreerimine “ ja Henn Pärna avalduse (reg 20.11.2012 nr 4-2.2/4307) alusel ning võttes arvesse Ivar Adleri suulise nõusoleku, valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

  1. Lõpetada ennetähtaegselt seoses isiku püsiva elukoha muutusega volikogu liikme Henn Pärna volitused.
  2. Määrata volikogu asendusliikmeks Kuusalu valla valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel valimisliidu samas ringkonnas kandideerinud valimata jäänud kandidaat Ivar Adler.
  3. Volikogu liikme volitused peatuvad ja asendusliikme volitused volikogu liikmena algavad käesoleva otsuse jõustumise hetkest.
  4. Otsuse peale võib esitada kaebuse Harju maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul otsuse tegemisest.
  5. Otsus jõustub 21. novembril 2012.

Maire Link

Komisjoni esimees

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee